Mistrovstv� Kr�lov�hradeck�ho kraje

27.4.2019Po�adatel: TOM Nezma�i P�edm��ice

M�sto kon�n�: Hradec Kr�lov�

�editel z�vodu: Ing.Lubo� Podlipn�

Hlavn� rozhod��: Ji�� Gabriel

Stavitel trat�: Ing.Petr Mat�jka

Po�t��sk� komise: Ing.Jana Podlipn�


Nejmlad�� ��kyn�

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Julie Kucha��kov� (09)

TOM Plam�nek

--

ok

--

0

ok

0

2

0

0

2

0

0:27:46

4

0:00:00

0:31:46

100

II. VT

2

Sofie Mich�lkov� (10)

neregistrov�n(a)

--

ok

--

0

ok

2

1

1

8

6

7

0:27:56

25

0:00:00

0:52:56

33,4

3

Tereza Voltov� (11)

TOM Plam�nek

--

ok

--

0

ok

0

1

2

9

4

11

0:38:20

27

0:00:00

1:05:20

0Nejmlad�� ��ci

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Petr �aloudek (09)

TOM Plam�nek

--

ok

--

0

ok

0

1

0

2

1

1

0:20:53

5

0:01:00

0:24:53

100

II. VT

2

Ond�ej Drdack� (09)

TOM P�edm��ice

--

ok

--

0

ok

2

1

0

3

2

0

0:21:45

8

0:00:00

0:29:45

80,4

III. VT

3

Radek �aloudek (11)

TOM Plam�nek

--

ok

--

0

ok

2

3

1

3

3

6

0:27:13

18

0:02:30

0:42:43

28,3

4

Daniel Ro�novsk� (11)

TOM Plam�nek

--

ok

--

0

ok

0

2

2

2

3

6

0:30:18

15

0:00:00

0:45:18

18

5

Vojt�ch Andra�ovsk� (11)

TOM P�edm��ice

--

ok

--

0

ok

2

3

1

8

2

6

0:33:50

22

0:01:00

0:54:50

0

6

�imon Hu�ek (10)

TOM P�edm��ice

--

ok

--

0

ok

2

2

0

9

3

9

0:36:43

25

0:01:30

1:00:13

0Mlad�� ��kyn�

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Kate�ina Andra�ovsk� (08)

TOM P�edm��ice

2

ok

--

0

ok

0

3

2

6

2

5

0:36:21

20

0:00:00

0:56:21

100

II. VT

2

Karol�na Jel�nkov� (07)

neregistrov�n(a)

2

ok

--

0

ok

0

2

2

10

3

6

0:35:28

25

0:01:00

0:59:28

94,5

II. VTStar�� ��kyn�

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Nikola Ham��kov� (06)

neregistrov�n(a)

2

ok

ok

--

ok

2

3

2

7

4

2

0:36:18

22

0:00:00

0:58:18

100

II. VTStar�� ��ci

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Michal Ponikelsk� (05)

TOM P�edm��ice

1

ok

ok

--

ok

2

0

2

5

1

0

0:19:49

11

0:00:00

0:30:49

100

II. VT

2

Tom� Krat�na (06)

TOM P�edm��ice

2

ok

ok

--

ok

2

2

2

3

4

0

0:23:36

15

0:01:00

0:37:36

78

3

Josef Marcan�k (06)

TOM P�edm��ice

2

ok

ok

--

ok

2

2

2

8

3

6

0:24:06

25

0:01:00

0:48:06

43,9

4

Jan Po��z (05)

TOM P�edm��ice

2

ok

ok

--

ok

2

0

0

11

6

4

0:26:42

25

0:00:00

0:51:42

32,2Mlad�� dorostenky

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Edita �ik��ov� (04)

TOM P�edm��ice

0

--

ok

--

ok

0

2

1

7

1

0

0:40:04

11

0:00:30

0:50:34

100

II. VT�eny - A

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Kl�ra Hisirov� (94)

neregistrov�n(a)

2

--

ok

--

ok

0

3

2

1

2

0

0:36:08

10

0:01:10

0:44:58

100

II. VTMu�i - A

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Lubo� Podlipn� (94)

TOM P�edm��ice

0

--

ok

--

ok

0

1

0

0

0

0

0:24:14

1

0:00:00

0:25:14

100

II. VT

2

Petr Hub��ek (91)

TOM P�edm��ice

0

--

ok

--

ok

0

1

1

0

1

0

0:25:35

3

0:00:00

0:28:35

86,7

III. VT
B�l� poh�r

odd�l

po�et bod�

TOM P�edm��ice

402,3

TOM Plam�nek

246,3

neregistrov�n(a)

227,9�erven� poh�r

odd�l

po�et bod�

TOM P�edm��ice

286,7

neregistrov�n(a)

100

TOM Plam�nek

0�tafeta - �ensk�

odd�l

po�et bod�

TOM P�edm��ice

100

neregistrov�n(a)

100

TOM Plam�nek

0�tafeta - mu�sk�

odd�l

po�et bod�

TOM P�edm��ice

186,7

neregistrov�n(a)

0

TOM Plam�nek

0V�echny poh�ry a �tafety

odd�l

b�l� poh�r

�erven� poh�r

�tafeta - �ensk�

�tafeta - mu�sk�

neregistrov�n(a)

227,9

100

100

0

TOM Plam�nek

246,3

0

0

0

TOM P�edm��ice

402,3

286,7

100

186,7Body podle p��znaku odd�lu

v�kov� kategorie

[_]

Nejmlad�� ��kyn�

16

Nejmlad�� ��ci

22

Mlad�� ��kyn�

12

Mlad�� ��ci

0

Star�� ��kyn�

7

Star�� ��ci

19

Mlad�� dorostenky

7

Mlad�� dorostenci

0

Star�� dorostenky

0

Star�� dorostenci

0

�eny - A

7

Mu�i - A

12

�eny - B

0

Mu�i - B

0

do 30 let

0

od 30 do 70 let

0

nad 70 let

0

Mimo sout�

0

CELKEM

102