Klasifika�n� z�vod II.stupn�

23.4.2016Po�adatel: TOM Nezma�i P�edm��ice

M�sto kon�n�: Hradec Kr�lov�, rybn�k Bi�i�ka

�editel z�vodu: Ing.Lubo� Podlipn�

Hlavn� rozhod��: Ji�� Gabriel

Stavitel trat�: Ing.Petr Mat�jka

Po�t��sk� komise: Ing.Jana Podlipn�


Nejmlad�� ��kyn�

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Barbora Trojanov� (06)

Stopa�i

--

ok

--

0

ok

0

0

0

1

1

0

0:21:11

2

0:00:00

0:23:11

100

II. VT

2

Renata Charv�tov� (06)

Stopa�i

--

ok

--

0

ok

0

0

1

0

0

0

0:25:23

1

0:00:00

0:26:23

86,2

III. VT

3

Kamila Hran��kov� (07)

Nezma�i

--

ok

--

0

ok

0

2

2

3

5

1

0:32:14

13

0:00:00

0:45:14

4,9

4

Alena Strunov� (07)

Nezma�i

--

ok

--

0

ok

0

3

2

8

3

0

0:30:06

16

0:00:00

0:46:06

1,2Nejmlad�� ��ci

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Ond�ej F�sek (07)

Stopa�i

--

ok

--

0

ok

2

0

1

0

2

0

0:22:10

5

0:00:00

0:27:10

100

II. VT

2

Luk� Machorek (06)

Stopa�i

--

ok

--

0

ok

0

3

0

2

3

0

0:27:30

8

0:00:00

0:35:30

69,3Mlad�� ��kyn�

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

D

Anna Jarkov� (04)

Nezma�i

Diskvalifikace: vynech�n� azimut�

D

Edita �ik��ov� (04)

Nezma�i

Diskvalifikace: vynech�n� azimut�Mlad�� ��ci

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Daniel Kreibich (05)

Stopa�i

2

ok

--

0

ok

0

0

0

0

0

0

0:20:14

2

0:00:00

0:22:14

100

II. VT

2

Michal Ponikelsk� (05)

Nezma�i

0

ok

--

0

ok

2

2

2

15

6

12

0:32:24

39

0:00:00

1:11:24

0

D

Jakub Hampl (05)

Nezma�i

Diskvalifikace:Star�� ��kyn�

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Andrea F�skov� (03)

Stopa�i

0

ok

ok

--

ok

0

1

0

0

0

0

0:19:05

1

0:00:30

0:19:35

100

II. VT

2

Anika Mohsov� (02)

Nezma�i

0

ok

ok

--

ok

0

1

2

4

0

0

0:21:09

7

0:01:00

0:27:09

61,4

3

Nikola Baladov� (02)

Nezma�i

2

ok

ok

--

ok

0

1

2

1

2

8

0:24:57

16

0:00:00

0:40:57

0Star�� ��ci

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Maty� Mach (03)

Nezma�i

2

ok

ok

--

ok

2

2

0

4

3

6

0:22:05

19

0:00:00

0:41:05

100

II. VT

2

Luk� Ponikelsk� (02)

Nezma�i

1

ok

ok

--

ok

2

2

2

3

0

1

0:31:19

11

0:01:00

0:41:19

99,4

II. VTMlad�� dorostenky

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Karol�na Hubkov� (01)

Nezma�i

2

--

ok

--

ok

0

2

2

6

2

1

0:34:16

15

0:00:00

0:49:16

100

II. VT

2

Aneta �ik��ov� (01)

Nezma�i

1

--

ok

--

ok

0

3

1

4

2

0

0:41:12

11

0:01:45

0:50:27

97,6

II. VTMlad�� dorostenci

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Mat�j Petr (01)

Nezma�i

1

--

ok

--

ok

2

3

2

3

4

1

0:27:57

16

0:00:00

0:43:57

100

II. VT

2

Marek Mach (01)

Nezma�i

2

--

ok

--

ok

2

3

1

9

3

6

0:30:54

26

0:01:00

0:55:54

72,8�eny - A

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Michaela Kreibichov� (94)

Stopa�i

1

--

ok

--

ok

0

2

0

0

0

0

0:24:02

3

0:01:00

0:26:02

100

II. VT

2

Jana Brejchov� (97)

Nezma�i

0

--

ok

--

ok

0

1

0

2

1

0

0:30:53

4

0:00:00

0:34:53

66Mu�i - A

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Zden�k Ple�inger (95)

Stopa�i

1

--

ok

--

ok

0

1

0

0

1

0

0:22:28

3

0:01:30

0:23:58

100

II. VT

2

Petr Hub��ek (91)

Nezma�i

1

--

ok

--

ok

0

2

1

0

1

0

0:22:45

5

0:00:00

0:27:45

84,2

III. VT

3

Lubo� Podlipn� (94)

Nezma�i

0

--

ok

--

ok

0

3

0

0

1

0

0:24:08

4

0:00:00

0:28:08

82,6

III. VT

4

Luk� Vyhle�al (93)

Nezma�i

2

--

ok

--

ok

0

1

1

1

2

4

0:28:40

11

0:02:00

0:37:40

42,8�eny - B

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Kv�ta F�skov� (78)

Stopa�i

0

--

ok

--

ok

0

2

0

1

0

0

0:24:53

3

0:00:00

0:27:53

100

II. VTMu�i - B

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Tom� F�sek (66)

Stopa�i

2

--

ok

--

ok

0

0

0

0

0

0

0:20:43

2

0:00:30

0:22:13

100

II. VTMimo sout�

um.

z�vodn�ci

odd�l

stanovi�t�

na trati

TM

zdr�en�

kone�n�

body

VT

V

S

Oa

Om

LL

U

M

P

TT

D

KP�

1

Josef Vakula ()
Patrik Burger ()

Brno
Brno

0

ok

ok

0

ok

0

3

3

0

0

0

0:42:54

6

0:00:00

0:48:54

100

II. VT
B�l� poh�r

odd�l

po�et bod�

Stopa�i

486,2

Nezma�i

266,9

Brno

0�erven� poh�r

odd�l

po�et bod�

Nezma�i

464,4

Stopa�i

400

Brno

0�tafeta - �ensk�

odd�l

po�et bod�

Nezma�i

263,6

Stopa�i

200

Brno

0�tafeta - mu�sk�

odd�l

po�et bod�

Nezma�i

382,4

Stopa�i

200

Brno

0V�echny poh�ry a �tafety

odd�l

b�l� poh�r

�erven� poh�r

�tafeta - �ensk�

�tafeta - mu�sk�

Brno

0

0

0

0

Nezma�i

266,9

464,4

263,6

382,4

Stopa�i

486,2

400

200

200Body podle p��znaku odd�lu

v�kov� kategorie

[_]

Nejmlad�� ��kyn�

19

Nejmlad�� ��ci

12

Mlad�� ��kyn�

0

Mlad�� ��ci

12

Star�� ��kyn�

16

Star�� ��ci

12

Mlad�� dorostenky

12

Mlad�� dorostenci

12

Star�� dorostenky

0

Star�� dorostenci

0

�eny - A

12

Mu�i - A

19

�eny - B

7

Mu�i - B

7

do 30 let

0

od 30 do 70 let

0

nad 70 let

0

Mimo sout�

7

CELKEM

147